Broms & kopplings-rengöring

Filter
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
35,17 kr
43,96 kr**
(70,34 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Kem.egenskaper: acetonfri
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Färg: ofärgad
 • Skick: Helt ny
-20%
40,58 kr
50,72 kr**
(81,16 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Förpackningslängd [cm]: 7
 • Förpackningsbredd [cm]: 7
 • Förpackningshöjd [cm]: 24
 • Teknisk infomation nummer: 98504 0001 1/2L
 • Skick: Helt ny
-20%
40,99 kr
51,24 kr**
(81,98 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • för fabrikat: ABS
 • Vikt [g]: 480
 • Vikt [kg]: 0,48
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
41,57 kr
51,96 kr**
(83,14 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Kem.egenskaper: feonfri (cfc-fri)
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Mängdenhet: Burk
 • Innehåll [ml]: 500
 • Skick: Helt ny
-20%
43,78 kr
54,72 kr**
(87,56 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Kem.egenskaper: tjockflytande
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Innehåll [ml]: 500
 • Skick: Helt ny
-20%
44,77 kr
55,96 kr**
(89,54 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Misstänks kunna skada fertiliteten.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
45,18 kr
56,48 kr**
(90,36 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
45,57 kr
56,96 kr**
(91,14 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
47,39 kr
59,24 kr**
(94,78 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Kem.egenskaper: silikonfri, acetonfri
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
50,18 kr
62,72 kr**
(83,63 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Förpackningslängd [cm]: 7
 • Förpackningsbredd [cm]: 7
 • Förpackningshöjd [cm]: 24
 • Teknisk infomation nummer: 98504 0002 1/2L
 • Skick: Helt ny
-20%
50,78 kr
63,48 kr**
(101,56 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
50,78 kr
63,48 kr**
(84,63 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Fatmodell: Sprayburk
 • OBS! Serviceinformation
 • tilläggsinformation: Brake + parts cleane
 • Skick: Helt ny
-20%
52,58 kr
65,72 kr**
(87,63 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Extremt brandfarlig vätska och ånga. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Samla upp spill. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Brännbar vätska.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Färg: ofärgad
 • Skick: Helt ny
-20%
52,77 kr
65,96 kr**
(105,54 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
52,99 kr
66,24 kr**
(105,98 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Objekt per sida: 15
Visa fler produkter: 15
Fenomenalt billigt
Alltid låga priser och bra service på reservdelar24.se
Gratis leverans
Fraktfri kostnad inom Sverige på köp över 1800,00 kr förutom vid beställning av skrymmande varor, utbytesobjekt eller däck.
Betalningssätt
En mängd olika betalningssätt som PayPal, kreditkort, förskottsbetalning eller betalning vid mottagandet.
Ett brett sortiment
Du kan välja från vårt sortimentet med mer än 500 000 detaljer