Artikelnummer: A92093 Tillverkare: AROMA CAR
A92093 AROMA CAR Bildoft
Bildoft - AROMA CAR (A92093) köp inte dyrt online
AROMA CAR Bildoft
Varning
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Undvik utsläpp till miljön. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
Produktserie: Organic
Parameter: Vanilia
Konsistens (beskaffenhet): fast
Mängdenhet: Styck
Fatmodell: Påse
-28%
62,44 kr
86,72 kr**
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager

AROMA CAR A92093